Документа

Правна регулатива школе

Статут школе

Пословник о раду школског одбора

Правила понашања у школи

Правилник о безбедности

Правилник о унутрашњој организацији рада школе

Школски развојни план 2020-2023

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2021/22.годину

Годишњи план рада школе за школску 2022/23.годину

Извештај о раду директора школе за школску 2021/22.годину

План рада директора школе за школску 2022/23.годину

Школски развојни план 2023-2027.

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2022/23.годину

Годишњи план рада школе за школску 2023/24.годину

Извештај о раду директора школе за школску 2023/23.годину

План рада директора школе за школску 2023/24.годину

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правила понашања ученика, запослених, родитеља и трећих лица у школи

Правилник о употреби мобилних телефона у школи

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Одрастање у демократској породици – приручник за родитеље
са одељцима о узрасту 6–10 и 11–14 година

Живот у демократској породици – приручник за родитеље адолесцената 15–19 година