Стручно усавршавање

У просторијама наше школе 13. и 14. маја одржан је семинар за потребе запослених “Усавршавање компетенција за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика“. Семинар је реализован у складу са Планом рада школе за текућу школску годину и са Школским развојним планом. Циљ семинара је унапређење наставничких компетенција за праћење и вредновање ученичких постигнућа у складу са савременим трендовима у образовању.

Теме о којима смо дискутовали у току дводневног семинара су:

  • Оцењивање између теорије и праксе;
  • Предмет и врсте оцењивања;
  • Оцењивање засновано на образовним стандардима;
  • Елементи оцене;
  • Планирање оцењивања и
  • Закључивање и давање повратне информације.

Све ово је допринело оснаживању наставничких компетенција за објективно, континуирано и подстицајно оцењивање, са јасном повратном информацијом о напредовању ученика у наставном процесу, као и усклађивање критеријума у оцењивању на хоризонталном и вертикалном нивоу установе.